Title

Usługi

PRZEDSIĘBIORCY

KLIENCI INDYWIDUALNI

Procesy inwestycyjne Nieruchomości

Obsługa prawna przedsiębiorstw

Prawo cywilne

Windykacja należności

Energetyka

E - commerce oraz IT

Spółdzielnie
Wspólnoty mieszkaniowe

Odszkodowania

Prawo Karne

Korzystając z wieloletniego doświadczenia w zakresie doradztwa prawnego w toku procesów inwestycyjnych branży budowlanej kancelaria zapewnia Państwu wsparcie na każdym ich etapie. Kancelaria świadczy ponadto usługi prawne dotyczące obrotu i regulacji stanu prawnego nieruchomości, Do zakresu naszych usług należy w szczególności:

sporządzanie umów o roboty budowlane, umów o dzieło, umów deweloperskich oraz prowadzenie negocjacji w celu ich zawarcia

reprezentacja Inwestorów, Generalnych wykonawców, Podwykonawców na etapie zawierania umów oraz w trakcie sporów sądowych

analiza stanu prawnego nieruchomości, podmiotów będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości gruntowych

ustalanie i porządkowanie stanu prawnego nieruchomości i spółek dla potrzeb danej transakcji

reprezentacja w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących zabudowy i zagospodarowania nieruchomości

doradztwo prawne związane ze wznoszeniem budynków o różnym przeznaczeniu

opracowywanie wszelkich umów dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości oraz obsługę projektów deweloperskich

opiniowanie umów deweloperskich

prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych

Kancelaria zapewnia doradztwo w zakresie prawa korporacyjnego. Świadczymy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw o różnej formie organizacyjnej. Naszym klientom zapewniamy wsparcie na każdym etapie rozwoju ich działalności. Nasze usługi obejmują w szczególności:

tworzenie krajowych podmiotów gospodarczych, w tym spółek osobowych i kapitałowych oraz innych podmiotów gospodarczych, w tym spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń

bieżąca obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych, w tym obsługa posiedzeń rad nadzorczych i zarządów oraz zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,

restrukturyzacje i strukturyzacje grup kapitałowych

połączenia, podziały, przekształcenia i likwidacje spółek

transakcje zbycia udziałów/akcji w spółkach

doradztwo w zakresie wyodrębniania oraz zbywania zorganizowanej części przedsiębiorstw

opiniowanie i sporządzanie umów między wspólnikami i akcjonariuszami oraz obsługa sporów między nimi

reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniach rejestrowych,

Posiadając wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa i postępowania cywilnego zapewniamy naszym klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom wsparcie w zakresie:

reprezentacji w sporach cywilnych

uczestnictwa w negocjacjach pozaprocesowych i przed sądami arbitrażowymi

przygotowywania opinii prawnych

reprezentacji w sprawach o zapłatę wierzytelności cywilnych

powództw o ochronę dóbr osobistych

zagadnień z obszaru prawa własności oraz ograniczonych praw rzeczowych takich jak użytkowanie, użytkowanie wieczyste, hipoteka, zastaw i spółdzielcze prawo do lokalu

ochrony praw konsumenckich, takich jak rękojmia jakości towaru, gwarancji, reklamacji, odpowiedzi na odmowę uznania reklamacji jak również odstąpienia od umowy

postępowań z obszaru prawa spadkowego w szczególności przyjęcia i odrzucenia spadku, dziedziczenia testamentowego, dziedziczenia ustawowego jak również problematyki prawa do zachowku oraz odpowiedzialności za długi spadkowe

zagadnień z obszaru prawa rodzinnego, w tym sprawy o rozwód, podział majątku, alimenty czy ustalenie kontaktu z dzieckiem

Doświadczenia Kancelarii w prowadzeniu sądowych spraw windykacyjnych i postępowań egzekucyjnych, a także wieloletnia współpraca z warszawskimi komornikami sprawiają, że korzystamy z wielu narzędzi przybliżających naszych klientów do skutecznego wyegzekwowania należności. Oferta Kancelarii jest kierowana zarówno do tych, którzy uzyskali już tytuł wykonawczy, zamierzają wystąpić przeciwko swojemu dłużnikowi na drogę sądową, jak również do tych, którzy pragną zabezpieczyć swoje interesy już na etapie zawierania umowy. Windykacja długów prowadzona przez naszą Kancelarię dotyczy wierzytelności wynikających w szczególności z umów cywilno-prawnych, nierozliczonych faktur, oświadczeń i kontraktów. Oferujemy Państwu pomoc w uzyskaniu należności poprzez :

przygotowanie profesjonalnego wezwania do zapłaty

kontakt z dłużnikiem i negocjacje

opracowanie i egzekwowanie realnego programu dobrowolnych spłat

pełną obsługę prawną na wszystkich etapach windykacji

reprezentację przed sądem

uzyskanie tytułu wykonawczego

zabezpieczenie wierzytelności

przygotowanie wniosku egzekucyjnego

monitorowanie czynności komornika w postępowaniach egzekucyjnych

Zajmujemy się analizą umów dotyczących projektów energetycznych oraz wspieramy naszych Klientów podczas ich negocjacji. Ponadto, prowadzimy obsługę prawną przedsięwzięć związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz biopaliw. Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, w tym w postępowaniach o udzielenie koncesji. Doradzamy w procesach zawierania umów o przyłączenie do sieci oraz umów o świadczenie usług przesyłu i dystrybucji energii, jak również przygotowujemy analizy prawne i świadczymy pomoc w procesach fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw energetycznych.

Funkcjonujemy w czasach, w których handel detaliczny w co raz większym zakresie odbywa się w Internecie. Wielu przedsiębiorców prowadzących sprzedaż internetową nie jest jednak świadomych wielości zagadnień prawnych i ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej w Sieci. Współpraca z Kancelarią pozwoli Państwu spokojnie rozwijać swoją sieć dystrybucji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

ocenę zachowania wymogów przewidzianych w Ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w zakresie polityki plików cookies,

ocenę zachowania wymogów przewidzianych w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

sporządzanie regulaminów świadczenia usług, w tym regulaminów sklepów internetowych, jak również sporządzanie polityk prywatności,

poszukiwanie skutecznych rozwiązań prawnych służących przedstawianiu potencjalnym klientom informacji handlowej, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej,

ocenę spełnienia przez usługodawcę internetowego wymogów wynikających z Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w zakresie spełnienia wymogów związanych z zawieraniem umów na odległość,

Świadczona przez Kancelarię pomoc prawna obejmuje kompleksową obsługę prawną spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Doradztwo prawne w tym zakresie dotyczy przede wszystkim:

sporządzania projektów umów zawieranych przez spółdzielnię lub wspólnotę oraz opiniowania zawieranych umów

sporządzania statutów, regulaminów, projektów uchwał oraz innych dokumentów występujących w bieżącej działalności Spółdzielni lub Wspólnoty

prowadzenia sporów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej, związanych z bieżącą działalnością Spółdzielni lub Wspólnoty w tym spraw o eksmisję, o zapłatę, spraw pracowniczych, spraw odszkodowawczych, dotyczących zaskarżania uchwał, rozliczenia inwestycji budowlanych itd.

stałej współpracy z adwokatem lub radcą prawnym w siedzibie klienta

współpracy z komornikami w celu optymalizacji skuteczności postępowań egzekucyjnych

prowadzenia stałego nadzoru i monitoringu spraw egzekucyjnych

pomocy w dochodzeniu roszczeń od deweloperów z tytułu wad części nieruchomości wspólnej

Do obszarów działalności naszej Kancelarii należy również prowadzenie postępowań w zakresie uzyskiwania odszkodowań takich jak:

odszkodowania z tytułu niewykonania czy nieprawidłowego wykonania zobowiązania, zadośćuczynienia

powództwa przeciwko ubezpieczycielom z tytułu szkód osobowych, szkód na mieniu, błędów medycznych, wypadków komunikacyjnych czy wypadków przy pracy, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytuł najmu pojazdów zastępczych

Korzystając z doświadczenia zdobytego w czasie pracy w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapewniamy Państwu pomoc w sprawach dotyczących postępowań karnych, wykroczeniowych i karnoskarbowych, w szczególności w zakresie prawa karnego gospodarczego i w sprawach związanych z naruszeniem prawa drogowego. Nasza oferta skierowana jest głównie do osób fizycznych poszukujących obrońcy w sprawach karnych, jak również osób pokrzywdzonych, które chcą wykorzystać swoje uprawienia procesowe i pełnić role oskarżycieli posiłkowych i prywatnych. Kancelaria oferuje między innymi:

reprezentację podejrzanego i tymczasowo aresztowanego w postępowaniu przygotowawczym

obronę oskarżonego w postępowaniu sądowym

reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

sporządzanie wniosków o warunkowe umorzenie postępowania